Novo Nordisk A/S: Miljøgodkendelse

15-07-2015

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S miljøgodkendelse til udvidelse af væksthormonproduktionen på Hagedornsvej 1 i Gentofte.
Klage skal være modtaget senest den 12.08.2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har give   Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte miljøgodkendelse til udvidelse af væksthormonproduktionen.

Miljøstyrelsen Virksomheder har med baggrund i en VVM-proces den 17. marts 2015 offentliggjort et kommuneplantillæg, der bl.a. muliggør en udvidelse af væksthormonproduktionen.

Godkendelsen gives som et tillæg til Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1, Gentofte revideret miljøgodkendelse af 3. januar 2014.

- læs miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12.08.2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).