Nordic Sugar Nakskov: Afgørelse om dispensation for kedelanlægget

10-07-2015

Miljøstyrelsen har givet dispensation til kedelanlægget på Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, Nakskov, fra at overholde de normale grænseværdier for udsendelse af SO2, NOx og støv til luften i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2023, dog højst til kedelanlægget har rundet 17.500 driftstimer efter den 1. januar 2016.
Klage over dispensationen skal være modtaget senest den 7. august 2015

Miljøstyrelsen har givet dispensation til kedelanlægget på Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov, fra at overholde de normale grænseværdier for udsendelse af SO2, NOx og støv til luften. Dispensationen er givet efter reglen for fyringsanlæg med begrænset levetid i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg og gælder i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2023, dog må kedelanlægget ikke være i drift i mere end 17.500 timer efter den 1. januar 2016. 

Dispensationen betyder, at de i dag gældende emissionsgrænse­værdier for SO2, NOx og støv videreføres efter den 1. januar 2016. 

 - læs afgørelse for Nordic Sugar Nakskov om dispensation for kedelanlægget efter bestemmelsen i § 10 i bekendtgørelse nr. 162 af 16. februar 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være modtaget senest fredag den 7. august 2015. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).