Scanola A/S: Meddelelse af berigtigelse og påbud

06-07-2015

Miljøstyrelsen har meddelt berigtigelse og påbud til Scanola A/S beliggende Tongavej 1, 8000 Aarhus.
Klage skal være modtaget senest den 3. august 2015.

Berigtigelse

Miljøstyrelsen berigtiger, at vi er tilsynsmyndighed for Scanola A/S ved meddelelsen af afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse af 29. maj 2015 og ikke først ved påbegyndelsen af den godkendte produktionsudvidelse som oplyst i selve afgørelsen.  

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Scanola A/s beliggende Tongavej 1, 8000 Aarhus.

Med påbuddet ændres virksomhedens egenkontrol, så der i efteråret 2015 foreligger oplysninger om virksomhedens emissioner.

- Læs berigtigelsen og påbuddet for Scanola A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. august 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).