Biofos A/S – Slamforbrændingsanlæg og Slamaskedepot: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

21-01-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at Biofos A/S i forbindelse med gennemførsel af forsøg med udrådning og afvanding af biovæske fra REnescience på Renseanlæg Avedøre midlertidigt kan foretage efterbehandling af slam og aske på Biofos´slamforbrændingsanlæg og slamaskedepot på Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre, uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlæggene.

Klagefrist: 18. februar 2015.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Biofos A/S i forbindelse med gennemførsel af forsøg med udrådning og afvanding af biovæske fra REnescience på Renseanlæg Avedøre midlertidigt kan foretage efterbehandling af slam og aske på Biofos´slamforbrændingsanlæg og slamaskedepot på Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre, uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlæggene. 

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Biofos A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. februar 2015, kl. 16.00

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/)