Aalborg Portland A/S: Miljøgodkendelse

21-01-2015

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Aalborg, miljøgodkendelse til ændring af anlæg til håndtering og indfyring af alternativt brændsel til en af virksomhedens cementovne. Klagefrist: 18. februar 2015 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg, miljøgodkendelse til ændring af eksisterende anlæg til håndtering, transport og indfødning af alternativt brændsel til ovn 87’s to kalcinatorer samt ændret håndtering af alternativt brændsel, så det også er muligt at indfyre alternativt brændsel i hovedbrænderen til ovn 87.  Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser. Godkendelsen er givet i overensstemmelse med BAT-konklusioner fastsat i EU-tidende den 9. april 2013.

 -   miljøgodkendelse af Aalborg Portland A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Klagen skal være modtaget senest den 18. februar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1270-01196 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. februar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .