Pharmacosmos A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

15-01-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering af tilbygning med tankanlæg for virksomheden Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, Holbæk.
Klagefrist: 12. februar 2015 kl. 16.00.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at

  • Projekt for etablering af 160 m 2 tilbygning med tankanlæg til pH-justering af jernchlorid samt påfyldningsplads, og
  • Projekt for allerede etablerede udendørs holdetanke for hhv. spildevand samt flydende affald fra virksomhedens DEAE-produktion

ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .

Der er endvidere meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af tilbygning med tankanlæg før der er givet en miljøgodkendelse, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, idet Miljøstyrelsen forventer at anlægget kan opnå miljøgodkendelse.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Pharmacosmos A/S
- Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder Pharmacosmos A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnr. MST-1270-01236 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 12. februar 2015.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 Kbh. K eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. februar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .