NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk: Midlertidig udledningstilladelse

15-01-2015

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, en midlertidig udledningstilladelse til 30. juni 2015. Klagefrist er 12. februar 2015 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, en midlertidig tilladelse til udledning af spildevand til Stålværkshavnen i perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015. Tilladelsen indeholder skærpede grænseværdier for udledning af metaller sammenlignet med de grænseværdier, der har været gældende indtil 31. december 2014.

- læs ”Tilladelse til udledning af processpildevand fra NLMK DanSteel til Stålværkshavnen i perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2015”

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 12. februar 2015.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til

Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K

eller som mail til: .

Klagen skal være modtaget senest den 12. februar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt journal nummer: MST-1270-01459 på klagen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .