H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse

09-01-2015

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til gennemførelse af forsøgsproduktion projekt 280 trin 1A-4.
Klagefrist: 6. februar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til gennemførelse af forsøgsproduktion projekt 280 trin 1A-4. Godkendelsen er tidsbegrænset til den 31. oktober 2015.

Virksomheden er omfattet af følgende BAT-referencedokumenter:

  •          Organiske finkemikalier (OFC)
  •          Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer (CWW)
  •          Emissioner fra oplagring
  •          Energieffektivitet

Det er i forbindelse med godkendelsen vurderet, at den ansøgte forsøgsproduktion lever op til de relevante BAT-konklusioner, der pt. er i disse BAT-referencedokumenter.

- miljøgodkendelse til H. Lundbeck A/S af forsøgsproduktion projekt 280 trin 1A-4
- rettelsesblad til miljøgodkendelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 6. februar 2015.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01296 på klagen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .