I/S REFA - Miljøcenter Hasselø: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

17-02-2015

Miljøstyrelsen har givet I/S REFA – Miljøcenter Hasselø miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ny indretning af områder til brandbart affald.
Klagefrist: 17. marts 2015

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S REFA - Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F. miljøgodkendelse til ny indretning af områder til brandbart affald. Med afgørelsen godkendes sortering af affald, neddeling og oplagring af brandbart affald på område A, B1 og B2 på Miljøcenter Hasselø.

  - læs miljøgodkendelsen

  Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening og truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den nye indretning af områderne til brandbart affald. Denne afgørelse er også offentliggjort 17. februar 2015.

- afgørelse om ikke VVM-pligt med VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 17. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).