DONG ENERGY Avedøreværket: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

16-02-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DONG ENERGY Avedøreværket, Hvidovre kan opstille tre kryotanke og pumpehus samt midlertidigt oplag af opgravet flyveaske/slagge uden særskilt miljøgodkendelse. Klagefrist: 16. marts 2015.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har vurderet, at DONG ENERGY Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, matrikel nr.: 244 Avedøre ka n opstille tre kryotanke med flydende nitrogen og pumpehus samt tilladelse til midlertidigt oplag af opgravet flyveaske/slagge op til 200 tons til indbygning andre steder på matriklen.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- afgørelse Avedøreværket

Ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har samtidig vurderet, at projektet ikke er omfattet jf. bkg. 1184 af 6/11 2014, bilag 2 punkt 14.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).