Pharmacosmos A/S: Miljøgodkendelse

06-02-2015

Miljøstyrelsen har givet Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, miljøgodkendelse til to allerede etablerede udendørs tanke på 135 m3. Klagefrist: 6. marts 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30,  4300 Holbæk, miljøgodkendelse til to allerede etablerede udendørs tanke på 135 m 3 . Tankene er ikke tidligere godkendt og har dermed ikke været etableret lovligt.

Med afgørelsen godkendes en 135 m 3 spildevandsbuffertank og en 135 m 3 restprodukttank til flydende affald (2-diethylaminoethylethanol i 10 % opløsning), fra virksomhedens produktion af 2-diethylaminoethyl-dextran (DEAE- dextran). Tankene er endnu ikke er taget i brug, og godkendelsen er en retlig lovliggørelse af de to tanke.

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet. Denne afgørelse er offentliggjort den 15. januar 2015.

- læs miljøgodkendelse af tanke Pharmacosmos

 Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).