Stena Recycling A/S, Grenaa Havn: Ansøgning om miljøgodkendelse og indledning af revurdering af gældende miljøgodkendelse

05-02-2015

Stena Recycling A/S har søgt om miljøgodkendelse til et efterbehandlingsanlæg for shredderaffald samt modtagelse af øgede mængder af jern- og metalskrot. Samtidig indledes revurdering af virksomhedens gældende miljøgodkendelser.
Høringsfrist: 26. februar 2015 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa har søgt om miljøgodkendelse til et nyt efterbehandlingsanlæg for shredderaffald samt øget omfang af skibslastninger.

Miljøstyrelsen tager endvidere gældende miljøgodkendelser fra 2004 og 2006 op til revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne og der kan meddeles nye vilkår.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det.

Stean Recycling har udarbejdet et dokument, som både indeholder ansøgningen og en revideret miljøteknisk beskrivelse af virksomheden.

Materialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270  Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00277  på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 26. februar 2015  inden kl. 16.00.