Dako Denmark A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

04-02-2015

Miljøstyrelsen har givet Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup miljøgodkendelse uden VVM-pligt til udskiftning af fyringsanlæg. Klagefrist: 4. marts 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup  miljøgodkendelse til udskiftning af fyringsanlæg i bygning BA. I miljøgodkendelsen fastsættes grænseværdier for udledning af emissioner i overensstemmelse med Luftvejledningens anbefalinger for nye fyr.

- Miljøgodkendelse for Dako Denmark A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udskiftning af ovenstående fyr hos Dako Denmark A/S.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt dako Denmark A/S
- VVM-anmeldelse Dako Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).