Nordgroup: Afgørelse om Produktledningens forhold til risikobekendtgørelsen

03-02-2015

Miljøstyrelsen har for Nordgroup, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg truffet afgørelse om produktlednings forhold til risikobekendtgørelsen. Klagefrist: 3. marts 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Nordgroups Produktledning beliggende fra kajanlægget på Lindholm Havn til virksomhedens produktionsanlæg og som dermed anvendes til losning af flydende affald til virksomhedens produktionsanlæg er omfattet af risikobekendtgørelsen.     

- læs afgørelse vedr. Nordgroup  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).