H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse

02-02-2015

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland forlængelse af miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af udgangsstof til produktion af Nalmefene. Klagefrist: 2. marts 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. forlængelse af miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af udgangsstof til produktion af Nalmefene. Forlængelsen gives frem til den 31. oktober 2015, og skyldes, at forsøgsproduktionen er startet senere end forventet, og at der har været problemer med levering af råvarer. 

- forlængelse af miljøgodkendelse til H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).