Forlængelse af nitrathandlingsplanen 2008-2015

22-12-2015

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om at forlænge gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen efter udløbet af 2015.

EU’s medlemsstater skal i henhold til nitratdirektivet udarbejde en nitrathandlingsplan med henblik på at nå direktivets mål om at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget og forebygge yderligere forurening heraf.

Den nuværende danske nitrathandlingsplan gælder for perioden 2008-2015. Medlemsstaterne skal iht. nitratdirektivet mindst hvert fjerde år foretage en ny gennemgang af og om fornødent revidere planen.

På baggrund af en gennemgang af nitrathandlingsplanen 2008-2015 har Miljøstyrelsen truffet beslutning om at forlænge gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen  efter udløbet af 2015.

Regeringen har i november 2015 fremsat et lovforslag om ændring af gødskningsloven (bemyndigelse til at miljø- og fødevareministeren kan øge gødskningsnormerne).

Konsekvensen af beslutningen er, at den gældende nitrathandlingsplan fortsætter uændret frem til, at der sker en ændring af nitrathandlingsplanen som følge af implementeringen af den politiske beslutning om at øge gødskningsnormerne.

Det er forventningen, at der herefter sker en mere omfattende revision af nitrathandlingsplanen i foråret 2016.

Miljøvurdering

I forbindelse med beslutningen om at forlænge gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen er der blevet foretaget en screening af, om denne beslutning er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Miljøstyrelsen har den 14. december 2015 truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af beslutningen om at forlænge gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen. Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside den 15. december 2015. Du kan se Miljøstyrelsens afgørelse her .