Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015

15-12-2015

EU’s medlemsstater skal i henhold til nitratdirektivet udarbejde en nitrathandlingsplan med henblik på at nå direktivets mål om at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget og forebygge yderligere forurening heraf.

Den gældende nitrathandlingsplan finder anvendelse frem til udgangen af 2015. Det er derfor hensigten, at der skal træffes beslutning om at forlænge gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen efter udløbet af 2015.

En mere omfattende revision af nitrathandlingsplanen forventes at blive gennemført i foråret 2016.

Afgørelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen ikke medfører krav om udarbejdelse af en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 1.

Begrundelse

Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2 er det Miljøstyrelsens vurdering, at forlængelsen af den gældende nitrathandlingsplan ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er endvidere Miljøstyrelsens vurdering, at forlængelsen af nitrathandlingsplanen ikke væsentligt påvirker et internationalt udpeget naturbeskyttelsesområde.

Du kan downloade Miljøstyrelsens screeningsafgørelse og begrundelse  her.

Klagevejledning

4-ugers klagefrist

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over Miljøstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, det vil sige senest den 12. januar 2015 ved kontortids udløb, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 2.

Klageportalen

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Miljøstyrelsen via Klageportalen, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 5. Se mere om, hvordan man klager via  Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside .

Klageberettiget

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 3.