NTG Terminals I A/S: Oplag af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen - Offentliggørelse af VVM redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

21-12-2015

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for oplag af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen på lagervirksomhed på Hammerholmen i Hvidovre Kommune.
Klagefrist: 15. februar 2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for oplag af produkter omfattet af risikobekendtgørelsen på virksomheden NTG Terminals I A/S på Hammerholmen i Hvidovre. NTG Terminals ønsker at kunne oplagre produkter og stoffer, som er klassificeret som miljøfarlige og omfattet af risikobekendtgørelsen. Baggrunden er, at virksomheden vurderer at denne placering af lageret er optimal for lagring, transport og logistik. 

- VVM-redegørelse NTG Terminals
- udkast til miljøgodkendelse NTG Terminals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. februar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og M.iljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).