Meddelelse af påbud til A/S Dansk Shell

18-12-2015

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.
Klage skal være modtaget senest den 15. januar 2016.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.

Påbuddet udstedes på baggrund af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, og det skyldes således ikke, at der er sket ændringer på Shell-Raffinaderiet Fredericia. De nye vilkår følger af og implementerer bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede emissionsgrænseværdier for SO 2 , NO x , CO og støv samt nye krav om egenkontrol og rapportering.

- Læs påbuddet for A/S Dansk Shell

 Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.