Inter Terminals AOT, Kalundborg: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse til oplag af lette klasse III produkter

18-12-2015

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for oplagring af lette klasse III produkter hos Inter Terminals AOT, Kalundborg. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet miljøgodkendelse til projektet.
Klage skal være modtaget senest den 15. januar 2016.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg for oplagring af lette klasse III produkter hos Inter Terminals AOT er blevet udstedt. Tillægget betyder at der fremover også kan oplagres, modtages og ind- og udskibes lette klasse III produkter i 3 (K7, K8 og K9) af de nuværende 10 tanke. Endvidere suppleres tanklageret for tunge olieprodukter med en mindre tank (tank N121), da der er indgået aftale med DONG Energy om overtagelse af denne tank.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at oplaget af lette klasse III produkter vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til oplagring af lette klasse III produkter hos Inter Terminals AOT. Miljøgodkendelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

- Miljøgodkendelse
- Sammenfattende redegørelse
- Kommuneplantillæg
- Udstedelsesbrev

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).