H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade4, 2450 København SV Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbi¬nen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8)

18-12-2015

Miljøstyrelsen har givet H.C. Ørsted Værket, Tømmegravsgade 4, 2450 København SV, godkendelse til, at emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for værkets gasturbine (HCV 8) kun gælder ved belastning over 70 %.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 15. januar 2016

Miljøstyrelsen har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, godkendelse til, at emisssionsgrænseværdierne for CO og NOx for værkets to gasturbiner kun gælder ved en last over 70 %, hvor det forureningsbegrænsende udstyr er effektivt. Dette er en mulighed ifølge bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Udsendelsen af NOx i lavlast og mellemlast områderne (dvs. ved last under eller lig med 70 %) er uden større miljømæssig betydning (under 1 tons/år i alt fra begge gasturbiner). 

 - læs ”Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8)”

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer (typisk med NEM-ID). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).