Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

17-12-2015

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for fortsat udledning af kølevand fra Fynsværket beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet miljøgodkendelse til udledning af kølevand frem til 31. december 2020
Klage skal være modtaget senest den 14. januar 2016.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg for fortsat udledning af kølevand fra Fynsværket beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C er blevet udstedt. Tillægget betyder at Fynsværket fortsat kan udlede kølevand fra blok 7 frem til 31. december 2020.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at kølevandsudledningen vil kunne ske under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af udledningen ophører senest den 31. december 2020.

VVM processen har vist, at udledningen af kølevand skader Natura 2000-områder. Miljøgodkendelse til udledning af kølevand kan således kun tillades, hvis habitatreglerne fraviges. Miljøstyrelsen har vurderet, at habitatreglerne i det aktuelle tilfælde kan fraviges, da driften af blok 7 og den dermed forbundne udledningen af kølevand er samfundsmæssigt bydende nødvendigt, og da der ikke findes alternativer, som kan realiseres inden.

Miljøgodkendelsen, som erstatter VVM tilladelsen, er derfor tidsbegrænset til 31. december 2020.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til fortsat udledning af kølevand. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

- Miljøgodkendelse
- Sammenfattende redegørelse
- Kommuneplantillæg
- Udstedelsesbrev

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2016 .

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).