Deponi/Spulefelt på Esbjerg Havn: Indkaldelse af Idéer og forslag

17-12-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at et deponi på Esbjerg Havn til opbevaring af spulematerialer fra Esbjerg Havn er VVM-pligtigt. Der skal derfor foretages en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for idéer og forslag: 15. januar 2016

VVM-pligt

Kystdirektoratet ønsker at etablere et deponeringsanlæg (spulefelt) i Østhavnen i Esbjerg. Depotet/spulefeltet skal anvendes til deponering af havnesediment fra Esbjerg Havn i perioden 2018-2025. Spulefeltet ønskes anlagt som en del af den samlede løsning for forurenet sediment i Esbjerg Havn.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering af deponiet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af deponiets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for deponeringsanlæg Esbjerg Havn
- Anmeldelse for deponeringsanlæg Esbjerg Havn
- Afgørelse om VVM-pligt for deponeringsanlæg Esbjerg Havn

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest fredag den 15. januar 2016 kl. 12.00. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .