Randers Affaldsterminal: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke omfattet af VVM-regler

15-12-2015

Miljøstyrelsen har givet Randers Affaldsterminal miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering anlæg til omlast af organisk affald.
Klage skal være modtaget senest den 12. januar 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

miljøgodkendelse til etablering af anlæg til omlast af organisk affald på Randers Affaldsterminal. Det organiske affald indsamles ved hustandsindsamling samtidig med andet husholdningsaffald, men omlastes separat med henblik på udnyttelse til bioforgasning

- læs miljøgodkendelsen for Randers Affaldsterminal

 

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at anlæg til omlast af organisk affald på Randers Affaldsterminal ikke er omfattet af VVM-reglerne, da håndteringen af det affald, der indsamles, fordeles til omlaste-anlæg inden for affaldsterminalens område.

- afgørelse om anlæg ikke omfattet af VVM-reglerne for Randers Affaldsterminal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres på www.mst.dk og fremsendes direkte til særlige høringsparter. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).