CP Kelco ApS: Miljøgodkendelse

15-12-2015

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4563 Lille Skensved, miljøgodkendelse til ændring af den maksimale udledning af suspenderede stoffer i processpildevandet, således at den maksimale udledning af suspenderede stoffer i 2015 maksimalt kan udgøre 128 ton/år.
Klage skal være modtaget senest den 12.01.2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS Ved Banen 16, 4623 Lille-Skensved

miljøgodkendelse til ændring af den maksimale udledning af suspenderede stoffer i processpildevandet, således at den maksimale udledning af suspenderede stoffer i 2015 maksimalt kan udgøre 128 ton/år.

- læs miljøgodkendelse for CP Kelco ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12.01.2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).