Sirius Havnedepot: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

07-12-2015

Miljøstyrelsen har givet Kystdirektoratet, Højbrovej 1, 7620 Lemvig miljøgodkendelse uden VVM-pligt til at anvende de eksisterende tørrefelter for havnesediment til permanent deponering af havnesediment som allerede ligger i tørrefeltet, på Esbjerg Havn ved Siriusvej.
Klage skal være modtaget senest den 4. januar 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Kystdirektoratet, Højbrovej 1, 7620 Lemvig miljøgodkendelse til etablering at anvende de eksisterende tørrefelter for havnesediment til permanent deponering af havnesediment som allerede ligger i tørrefeltet, på Esbjerg Havn ved Siriusvej, matr. Nr. 1422a, Esbjerg Bygrunde. Der gives ligeledes godkendelse til at nedlukning af deponiet begynder straks.

- læs miljøgodkendelsen for Sirius Havnedepot

-Bilag A1 Ansøgning om miljøgodkendelse

- Bilag A2 Miljøkonsekvensvurdering

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sirius Havnedepot, siriusvej,

- afgørelse om ingen VVM-pligt for Sirius Havnedepot
- Bilag A Bygherres anmeldeskema

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).