H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse

03-12-2015

Miljøstyrelsen har meddelt H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. forlængelse af tidsbegrænsede miljøgodkendelse af forsøgsproduktioner.
Klage skal være modtaget senest den 4. januar 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. forlængelse af tidsbegrænsede miljøgodkendelse af forsøgsproduktioner.

Med afgørelsen forlænges syv tidligere meddelte miljøgodkendelser af forsøgsproduktioner på uændrede vilkår. Godkendelserne forlænges indtil disse erstattes af en permanent miljøgodkendelse til forsøgsproduktioner generelt, dog ikke længere end til den 31. december 2016. Den permanente miljøgodkendelse forventes meddelt efter afslutning på en igangværende offentlig høring af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse, annonceret den 18. november 2016 med høringsfrist den 13. januar 2016.

- læs miljøgodkendelse af forlængelse af miljøgodkendelser af forsøgsproduktioner på H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).