I/S Amager Ressourcecenter: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-12-2015

I/S Amager Ressourcecenter har søgt om miljøgodkendelse til forbrænding af affald, som er omfattet af biproduktforordningens (EU 1069/2009) definition på kategori 2-materiale og kategori 3-materiale. Der ansøges om forbrænding på både Amager Bakke og på eksisterende forbrændingsanlæg..
Høringsfrist udløber den 23. december 2015.

Ansøgning om miljøgodkendelse

I/S Amager Ressourcecenter, Kraftværksvej 31, 2300 Københavns S, har søgt om miljøgodkendelse tilforbrænding af affald, som er omfattet af biproduktforordningens (EU 1069/2009) definition på kategori 2-materiale og kategori 3-materiale. Der ansøges om forbrænding på både Amager Bakke og på eksisterende forbrændingsanlæg. Der søges om, at kategori 2 affald kan håndteres på samme måde som klinisk risikoaffald og kategori 3 affald kan tilføres direkte til affaldssilo.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29. 1401 Købehavn K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer  MST-1270-01821 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 23. december 2015.