NLMK DanSteel A/S: Godkendelse af forhøjelse af emissionsgrænseværdien til luft for NOx for en bestående normaliseringsovn

26-08-2015

Miljøstyrelsen har meddelt NLMK DanSteel, Havnevej 33, Frederiksvæk, godkendelse til forhøjelse af emissionsgrænseværdien for NOx for bestående normaliseringsovn (varmebehandlingsovn) for valsede stålplader. Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 23. september 2015

Miljøstyrelsen har givet NLMK DanSteel, Havnevej 33, 3300 Frederiksvæk, godkendelse til, at emissionsgrænseværdien for NOx for en bestående normaliseringsovn (varmebehandlingsovn) for valsede stålplader kan forhøjes fra 400 til 490 mg pr. normal m 3 afkastet luft fra ovnen i perioden indtil den 31. december 2018.

Tekniske undersøgelser af ovnen har vist, at den i dag gældende grænseværdi ikke kan overholdes med den nuværende brænder­udrustning. 

Udsendelsen af NOx fra NLMK DanSteel er ca. 70 tons/år, hvor normaliseringsovnen i dag bidrager med ca. 13,5 tons/år. Godkendelsen indebærer, at udsendelsen af NOx fra ovnen stiger med lidt over 2 tons pr. år.

  - læs godkendelse for NLMK DanSteel - forhøjelse af emissionsgrænseværdi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 23. september 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).