Miljøanlæg Trynbakke: Godkendelse af nedlukning af deponeringsenhederne, etape 1A og 1B

25-08-2015

Miljøstyrelsen har godkendt nedlukning og slutafdækning af deponeringsenhederne, etape 1A og 1B på Miljøanlæg Trynbakke, Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 22. september 2015.

Godkendelse af nedlukning og slutafdækning

Miljøstyrelsen kan på baggrund af den fremsendte dokumentation og tilsyn på anlægget endeligt godkende nedlukningen og slutafdækningen af deponeringsenhederne, etape 1A og 1B på Miljøanlæg Trynbakke Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev. Deponeringsenhederne vil herefter skulle overvåges i efterbehandlingsperioden, indtil miljøbelastningen kan anses for acceptabel.

- læs afgørelsen for Miljøanlæg Trynbakke  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. september 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).