Meddelelse af påbud til A/S Dansk Shell

11-08-2015

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om supplerende undersøgelser af forurening ved nedgravet rørledning fra en rørgrav og til tank 8/9 – umiddelbart nord for tank 9 på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265 i Fredericia. Påbuddet er givet til A/S Dansk Shell.
Klage skal være modtaget senest den 8. september 2015.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell Raffinaderiet beliggende Egeskovvej 265 i Fredericia.

Med påbuddet skal A/S Dansk Shell foretage afgrænsende undersøgelse af den  konstaterede jordforurening med nafta, og med baggrund i undersøgelsesresultaterne skal A/S Dansk Shell udarbejde en risikovurdering samt udarbejde forslag til, hvordan forureningen tænkes fjernet.

- Læs påbuddet til virksomheden A/S Dansk Shell

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger,  som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• virksomheden
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• kommunalbestyrelsen
• Sundhedsstyrelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ). 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6  måneder, fra påbuddet er meddelt.