Hjarnø Havbrug A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

30-04-2015

Miljøstyrelsen har meddelt Hjarnø Havbrug A/S afgørelse om, at godkendelse af etårigt havbrug til produktion af regnbueørred syd for Samsø er ikke VVM-pligtig.
Klage skal være modtaget senest den 28. maj 2015.

Miljøstyrelsen har meddelt Hjarnø Havbrug A/S, Snaptunvej 57B, 7130 Juelsminde, afgørelse om, at en godkendelse af et etårigt havbrug ved Bolsaksen, syd for Samsø, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 382 af 25. april 2012, § 3, stk. 1.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Hjarnø Havbrug
- VVM-anmeldelse Hjarnø Havbrug

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres desuden i Samsø Posten d. 30. april 2015.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af § 51, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljø. De klageberettigede fremgår af samme lovs § 52.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).