Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

21-04-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan udlede uforurenet overfladevand fra Tissø til Kalundborg Fjord, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest tirsdag den 19. maj 2015.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan anvende Tissøvand til at holde brandvandsledningen på pieren frostfri, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Det gøres ved at sikre et konstant flow gennem brandvandsledningen, når temperaturen når under 5 o C. Der sker ikke tilsætning af frostvæske eller andet til Tissøvandet. Det uforurenede Tissøvand ledes ud i Kalundborg Fjord.  

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Statoil Refining Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 19. maj 2015. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).