DTU-Aqua: Miljøgodkendelse til et étårigt havbrug

16-04-2015

Miljøstyrelsen har givet DTU-Aqua, Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals miljøgodkendelse til etablering og drift af et étårigt havbrug til produktion af regnbueørred nordøst for Nexø.
Klage skal være modtaget senest den 15. maj 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DTU-Aqua, Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals

miljøgodkendelse til etablering og drift af et étårigt havbrug til produktion af regnbueørred nordøst for Nexø med produktion af ca. 300 tons regnbueørred.

- læs miljøgodkendelse af DTU-Aqua

Miljøstyrelsen har den 1. april truffet særskilt beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af det etårige havbrug.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).