Avedøreværket: Miljøgodkendelse

15-04-2015

Miljøstyrelsen har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, godkendelse til ændring af systemet til modtagelse, transport og oplagring af alternativ biomasse.
Klage skal være modtaget senest den 15. maj 2015

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, godkendelse til ændring af systemet til modtagelse, transport og oplagring af alternativ biomasse. Ved alternativ biomasse forstås biopiller, hvis sammensætning afviger fra de træpiller, der normalt anvendes i hovedkedlen på værkets Blok 2. Fremover vil alternativ biomasse kunne modtages med skib, losset og transporteret til langtidslagre på værket på samme måde som træpiller. Fra lagrene transporteres biopillerne via en ny læssesilo med udlasterør til lastbiler, der kører biopillerne til et særlig anlæg, hvorfra pillerne indfødes på transportbåndet til kedlen. Al afsugning af støv fra transportsystemer og læssesilo renses i støvfilter.

 - læs ”Godkendelse af ændring af system til håndtering af alternativ biomasse på Avedøreværket”

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være modtaget senest den 15. maj 2015. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).