Afgørelse om overgang til passiv tilstand – Prøvestensdepotet, Københavns Kommune

10-04-2015

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse til Københavns Kommune, om at Prøvestensdepotet beliggende B-vej 6, 2300 København S, kan overgå til passiv tilstand.
Klage skal være modtaget senest den 8. maj 2015.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at Prøvestensdepotet, beliggende B-vej 6, 2300 København S, kan overgå til passiv tilstand.

Med afgørelsen ophører prøvestensdepotet med at være en godkendelsespligtig aktivitet og vil fremover kun være registreret som forurenet grund efter jordforureningsloven

- Læs afgørelsen

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

  •          virksomheden
  •          enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  •          kommunalbestyrelsen
  •          Danmarks fiskeriforening
  •          Sundhedsstyrelsen
  •          landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  •          lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. maj 2015. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).  

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.