Novozymes A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt.

09-04-2015

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af nyt anlæg til produktion af spraytørrede enzymprodukter til bageri-industrien på virksomhedens fabrik beliggende Hallas Allé, 4400 Kalundborg.
Klage skal være modtaget senest den 7. maj 2015.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af nyt anlæg til produktion af spraytørrede enzymprodukter til bageri-industrien på virksomhedens fabrik beliggende Hallas Allé, 4400 Kalundborg.

Miljøgodkendelsen er uden nye vilkår, og gives som et tillæg til miljøgodkendelse af ombygning af bygning EC samt revurdering dateret 23. august 2013.

- læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af det nye anlæg til produktion af spraytørrede enzymprodukter på Hallas Allé, 4400 Kalundborg.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-anmeldeskema

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).