Cheminova: Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse

09-04-2015

Miljøstyrelsen har givet Cheminova miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens GCH-anlæg, som anvendes til fremstilling af plantebeskyttelsesmidlet gammacyhalothrin. Godkendelse er givet som 2 separate afgørelser.
Klage skal være modtaget seneste den 7. maj 2015.

Miljøgodkendelser

Miljøstyrelsen har givet Cheminova, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens eksisterende GCH-anlæg, som anvendes til fremstilling af plantebeskyttelsesmidlet gammacyhalothrin.

Godkendelse er givet som 2 separate tilladelser til dels at lave en bygningsmæssig udvidelse, dels til lave produktionsmæssige ændringer

- Læs miljøgodkendelse til bygningsmæssig udvidelse mv. for Cheminova
- Læs miljøgodkendelse til produktionsmæssig udvidelse mv. for Cheminova

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).