Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ingen VVM-pligt for etablering af lagerbygning og læsseplads

07-04-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S kan ændre placering af mindre spildevandsanlæg, samt etablere lagerbygning og læsseplads ved bygning AE, Hallas Allé 1, Kalundborg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klage skal være modtaget senest den 7. maj 2015.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S kan ændre placering af mindre spildevandsanlæg, nedrive bygning AT, etablere lagerbygning til kemikalietanke og etablere læsseplads, alt umiddelbart vest for bygning AE, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt og ikke VVM-pligt for Novo Nordisk A/S, Kalundborg                     

Ingen VVM-pligt

Der er i 2002 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af Novo Nordisk A/S fabriksområde i Kalundborg. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-redegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af Vestsjællands Amt.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændret placering af mindre spildevandsanlæg og etablering af lagerbygning og læsseplads, da projektet ligger inden for rammerne af den VVM, der blev lavet i 2002 som tillæg nr. 2 til Regionplan 2001 - 2012 for Vestsjællands Amt. Det gælder både i forhold til vandforbrug, energiforbrug, råvareforbrug og ekstern støj.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på w ww.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).