Nordic Sugar Nykøbing: Afgørelse om ikke VVM-pligt

25-09-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af et DeNOx-anlæg med tilhørende lagertank for ammoniakvand på Nordic Sugar Nykøbing.
Klagefrist: 23. oktober 2014 kl. 16.00.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at etablering af et DeNOx-anlæg med tilhørende lagertank for ammoniakvand på Nordic Sugar Nykøbing ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da anlægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bkg. 764 af 23/6 2014, § 2, stk. 2, pkt. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
-
VVM-anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1270-01224 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .