Nordgroup a/s: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-09-2014

Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, Nyborg kan ændre giftdoseringsanlæg til indfyring af affald med lavt pH, uden særskilt miljøgodkendelse. Klage skal være modtaget senest den 16. oktober 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage ændring af giftdoseringsanlæg til indfyring af affaldsfraktioner med lavt pH og tilhørende håndtering af en palletank på virksomhedens miljøgodkendte gifthåndteringsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til projektet.

læs afgørelsen om ikke godkendelsespligt for Nordgroup a/s

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01257 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. oktober 2014 inden kl. 16.00
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .