Inter Terminals SGOT ApS: Miljøgodkendelse

08-09-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør miljøgodkendelse til at opbevare spildevand i tankene C20 og C80.
Klagefrist: 6. oktober 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør miljøgodkendelse til opbevaring af spildevand i tankene C20 og C80.

BREF om emissioner fra oplag kan anvendes som vejledende retningslinje for anvendelse af bedst teknologi til beskyttelse af miljøet, og Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har indrettet og vil drive virksomheden ved anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsen vurderer, at opbevaring af spildevand i tankene ikke vil påvirke de nærliggende naturområder, da der er truffet foranstaltninger, så spildevandet forbliver på virksomhedens areal også ved uheld.

Spildevandet kan ved længere ophold i tankene forårsage lugtgener, derfor har Miljøstyrelsen stillet krav om, at grænseværdier for lugt skal overholdes og virksomheden skal have fastlagt egenkontrol, så lugt undgås.

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlige emissioner og derfor udløser ændringen af anvendelse af tankene ikke behandling efter VVM-reglerne, og der skal således ikke en gennemføres en screening.

miljøgodkendelse Inter Terminal SGOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01297 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. oktober 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .