Shell-Raffinaderiet Fredericia: Påbud

29-10-2014

Shell-Raffinaderiet Fredericia, Egeskovvej 265, Fredericia er meddelt påbud om redegørelse for mulighederne for at reducere lugtemissionen fra spildevandssystemet mest muligt.
Klagefrist: 26. november 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Shell-Raffinaderiet Fredericia, beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.

Med påbuddet skal virksomheden udarbejde en detaljeret redegørelse for de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere lugtemissionen fra virksomhedens spildevandssystem mest muligt.

- påbud Shell Raffinaderiet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender klageportalen findes på www.nmkn.dk , Borger.dk og Virk.dk. Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-01467 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 26. november 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .