Skjern Papirfabrik A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

24-10-2014

Miljøstyrelsen har givet truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering et nyt flisfyret kedelanlæg.
Klagefrist: 21. november 2014 kl. 16.00

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 764 af 23/6 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Skjern Papirfabrik A/S
- VVM-anmeldelse Skjern Papirfabrik A/S  
- screeningsnotat Skjern Papirfabrik A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , Borger.dk og Virk.dk Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2014.

Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01232 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .