Nomi4S I/S Kåstrup Losseplads: Påbud

24-10-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, Spøttrup vedr. deponering af PCB-holdigt affald. Klagefrist: 21. november 2014 kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

Med påbuddet optages nye affaldstyper på positivliste for blandet affald. Ændringen har medført særlige vilkår for deponering af PCB-holdigt affald.

- påbud Kåstrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , Borger.dk og Virk.dk. Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-111 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .