Inter Terminals EOT Aabenraa: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

21-10-2014

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg og meddelt miljøgodkendelse til driftsændringer på Inter Terminals EOT, Aabenraa. Klagefrist: 18. november 2014 kl. 16.00

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for driftsændringer på Inter Terminals EOT, Aabenraa. Tillægget betyder, at EOT fremover må oplagre lette klasse III produkter samt at der må være op til 590 skibsanløb pr år.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at driftsændringerne vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til driftsændringerne. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

-          Udstedelsesbrev Inter Terminals EOT
-          Kommuneplantillæg Inter Terminals EOT
-          Miljøgodkendelse Inter Terminals EOT
-          Sammenfattende redegørelse Inter Terminals EOT

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 18. november 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Tlf.: 72 54 00 00