Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Påbud

21-10-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, beliggende Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris. Klagefrist: 11. november 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, beliggende Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris.
Med påbuddet ændres tidsbegrænsningen for drift af landfarming anlæg til jordrensning fra 15. juni 2014 til 15. december 2016.

- påbud Dong Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00644 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .