Arwos Deponi: Afgørelse om klassificering

20-10-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse vedrørende klassificering af Arwos Deponi. Anlæggets er klassificeret som et ikke-kystnært anlæg.
Klagefrist: 17. november 2014 kl. 16.00.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af fremsendt materiale fra Arwos truffet afgørelse om, at Arwos Deponi klassificeres som et ikke-kystnært anlæg. 

Arwos Deponi A/S, klassificering af deponeringsanlæg – kystnærhed

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01234 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17.november 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk