Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager – Genoptagelse af behandling af miljøgodkendelse vedrørende overgang til driftstilstand 2

16-10-2014

Miljøstyrelsen har genoptaget behandling af miljøgodkendelse for Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup omfattende driftstilstand 2 for projektet med genudskylning af kaverner. Høringsfristen udløber den 7. november 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup har på baggrund af ansøgning af 2. oktober 2009 opnået miljøgodkendelse til genudskylning af eksisterende kaverner, herunder   driftstilstand 1 (pilotprojektet) samt driftstilstand 2, der omfatter den videre genudskylning. Natur- og Miljøklagenævnet har den 20.december 2013 stadfæstet miljøgodkendelsen med ændringer.

Overgang til driftstilstand 2 kræver dog, at en række forhold opfyldes, jf. miljøgodkendelsens vilkår 26 og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Miljøstyrelsen har på den baggrund sendt et brev om genoptagelse af behandlingen til Energinet.dk. Brevet udgør sammen med miljøgodkendelsen, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og rapporteringen af pilotprojektets resultater grundlaget for igangsættelse af den videre sagsbehandling.

Enhver har ret til at se materialet og eventuelt at kommentere det. Materialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om sagen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
 

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01221 henvendelsen.

Henvendelsen om at se materialet skal være modtaget senest den 7. november 2014 inden kl. 16.00.