Novo Nordisk A/S - Hagedornsvej: Udkast til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse

15-10-2014

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte der bl.a. giver mulighed for at anvende pilotplants til egentlig produktion.

Bemærkninger og indsigelser skal være modtaget senest den 10. december 2014 inden kl. 16.00.

Udkast til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse
Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte. Baggrunden for planforslaget er, at Novo Nordisk forventer at gennemføre følgende VVM-pligtige ændringer i de kommende år (frem til 2025):

  • Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring.
  • Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon.

Der offentliggøres ikke et udkast til miljøgodkendelse sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen. Det skyldes, at alle p roduktions- og pilotanlæg på Hagedornsvej 1 i Gentofte er godkendt i henhold til Lov om miljøbeskyttelse på nærmere angivne vilkår. Muligheden for at anvende pilotanlæggene til egentlig produktion vil ikke ændre på vilkårene i den samlede miljøgodkendelse (revurdering), der er meddelt af Miljøstyrelsen den 3. januar 2014. 

De øvrige planlagte ændringer og udvidelser vil hver især kræve miljøgodkendelse i h.t. Lov om miljøbeskyttelse. Dette vil ske løbende, når de konkrete projekter ønskes igangsat.

- Ikke-teknisk resumé
- Udkast til kommuneplantillæg
- Udkast til VVM-redegørelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 10. december 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre de ønskede ændringer.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1274-00065 på klagen.